Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Сізді келесідей хабардар етіп отыр, “Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізу туралы” 2020 жылғы 15 наурыздағы №285 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес Сіздің жеке мәліметтеріңіз эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру мақсатында, Сіздің және туғандарыңыз бен жақындарыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ғана пайдаланады. Төтенше жағдай режимін орындаудан бас тартқан жағдайда ҚР ӘҚК 476 бабы бойынша жауапкершілікті атқару көзделген.

Министерство здравоохранения уведомляет Вас о том что согласно Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» Ваши персональные данные будут использоваться только в целях осуществления эпидемиологического контроля, для обеспечения вашей безопасности и ваших родных и близких. В случае уклонения от выполнения режима Чрезвычайного положения предусмотрена ответственность по статье 476 КоАП РК.

Ақпараттық келісім

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 91, 94-баптарына сәйкес инвазиялық араласулар, алғашқы дәрігерге дейінгі және медико-санитарлық көмек көрсету, білікті медициналық көмек көрсету кезінде пациенттің ерікті түрдегі жазбаша келісімі.

Мен, «Областной Центр репродуктивной медицины» ЖШС пациенті бола отырып, маған келесі емшараларды жүргізуге өзімнің келісімімді беремін:

– Зертханалық зерттеуге биоматериалдар (қан, жағындылар және т.б.) алу

  • Мен жоспарланған инвазиялық араласудың/емдеу-диагностикалық іс-шараның мақсаты, сипаты, қолайсыз әсерлері жөнінде хабардар етілдім, барлық дайындық және сүйемелдеуші ықтимал анестезиологиялық іс-шаралармен, сондай-ақ қажетті жанама араласулармен келісемін. Маған инвазиялық араласу/емдеу-диагностикалық іс-шара кезінде күтпеген жағдайлар, кауіптер және асқынулар туындауы мүмкін екені туралы ескертілді және бұл жүрек-қан тамырлар, жүйке, тыныс алу және басқа ағзаның тіршілік әрекеті жүйелері жағынан бұзылыстарға, соның ішінде аурушаңдыққа, қанауға бейімділікке, қанды ісікке алып келуі мүмкін екенін, бұл денсаулыққа қасақана емес зиян келтіру емес екенін түсінемін. Мұндай жағдайда, мен дәрігерлердің/медициналық қызметкерлердің жоғарыда көрсетілген асқынуларды жоюға бағытталған барынша ықтимал емдеу әдістерін қолдануына келісім беремін.
  • Менің дәрігерге/медициналық қызметкерлерге кез келген сұрақтарды қоюға мүмкіндігім болды және барлық сұрақтарға барынша толық жауап алдым.
  • Мен осы құжаттың барлық тармақтарымен таныстым және олармен келісемін.

Ескертпе:

  • Инвазиялық араласулар – ағзаның табиғи сыртқы барьерлері (тері, шырышты қабықтар) арқылы өтуге байланысты медициналық емшаралар (егу, диагностикалық емшара, хирургиялық операция және тағы басқа).
  • Медицина қызметкерлері өмірлік көрсетілімдер бойынша медициналық емшараларға кірісіп кеткенде және оларды тоқтату немесе қайтару пациент өміріне және денсаулығына қауіп төнетіндігіне байланысты жағдайларды қоспағанда инвазиялық араласуларды, алғашқы дәрігерге дейінгі және медико-санитарлық көмек көрсету, білікті медициналық көмек көрсету жүргізуге келісімді тоқтатуға болады.

Жеке мәліметтерімді жинауға, өңдеуге және беруге келісімімді беремін.

Мен аурулардың таралу қаупін жою аясында өзімнің деректерімді, оның ішінде зерттеу нәтижелерін уәкілетті органдарға ұсынуға келісемін.

Информированное согласие

Согласно статей 91, 94 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» Письменное добровольное согласие пациента при инвазивных вмешательствах, оказании первичной доврачебной и медико-санитарной помощи, квалифицированной медицинской помощи

Я, пациент находясь в ТОО «Областной Центр репродуктивной медицины» даю свое согласие на проведение мне следующих процедур:

– Забор биоматериалов (крови, мазков и т.п.) на лабораторные исследования

  • Я информирован/(а) о целях, характере, неблагоприятных эффектах планируемого инвазивного вмешательства/лечебно-диагностического мероприятия, согласен(на) со всеми подготовительными и сопровождающими возможными анестезиологическими мероприятиями, а также с необходимыми побочными вмешательствами. Я предупрежден(а), что во время инвазивного вмешательства/лечебно-диагностического мероприятия могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, риски и осложнения и понимаю, что это может включать нарушения со стороны сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других систем жизнедеятельности организма, что это связано с непреднамеренным причинением вреда здоровью, в том числе болезненность, кровоточивость и гематомы. В таком случае я согласен(на) на применение врачами/медицинскими работниками всевозможных методов лечения, направленных на устранение вышеуказанных осложнений.
  • Я имел(а) возможность задавать любые вопросы врачу/медицинским работникам и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы.
  • Я ознакомлен(а) со всеми пунктами настоящего документа и согласен(а) с ними.

Примечание:

  • Инвазивное вмешательство – медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки) (инъекция, диагностическая процедура, хирургическая операция и так далее).
  • Согласие на проведение инвазивного вмешательства, оказание первичной доврачебной и медико-санитарной помощи, квалифицированной медицинской помощи может быть отозвано, за исключением случаев, когда медицинские работники по жизненным показаниям уже приступили к медицинским процедурам и их прекращение или возврат невозможны в связи с угрозой для жизни и здоровья пациента

Даю свое согласие на сбор, обработку и передачу своих персональных данных.

Даю согласие на предоставление своих данных, в том числе результатов исследований, уполномоченным органам, в рамках устранения угроз распространения заболеваний.